۲۴ آموزه طلایی در مدیریت و مطیع کردن افراد برگرفته از زندگی کورش، پادشاه پارس

حدود چند سال پیش در سازمانی کارم رو شروع کرده بودم، مسئولی بود که برای کنترل من و چند نفر دیگه که زیر دستاش بودیم خیلی به ما سخت میگرفت و  اذیتمون میکرد همیشه به خودم میگفتم اگه این نفر بره و من مسئول بشم حتمن یه جور دیگه این قسمت رو مدیریت میکنم.

اینجوری ام شد، چند ماه بعد که اون رفت من مسئول شدم و سه چهار نفر هم زیر دستم شدن. تو چند ماه اول دیدم حق با نفر قبلی بود اگه سخت نمیگرفتی کسی ازت حساب نمی برد ولی من دوست نداشتم اینجوری مدیریت کنم به همین خاطر شروع کردم به خوندن کتابهایی در زمینه مدیریت نیروی انسانی.

ادامه مطلب »